«Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б)

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.).

В журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, етнології, історіографії, джерелознавства, теорії та методології історії, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук.

Збірник індексується в Index Copernicus.

Періодичність виходу збірника: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

Мова видання: українська, російська, англійська