ВЕКТОРНО-ОБ’ЄКТНІ ВАЛЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВІРНИХ ДІЄСЛІВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)»

Автор(и)

  • Роман Познанський ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-64-71

Ключові слова:

векторно-об’єктна валентність, дериват, семантичне поле, вербатив, семантична позиція

Анотація

У статті порушено питання важливості й актуальності для сучасного мовознавства дієслівної валентності, яка є однією з найскладніших граматичних категорій.

Матеріалом дослідження слугують дієслова лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)». У валентних структурах дієслів цього лексико-семантичного поля виявлено результативні, векторно-об’єктні, темпоральні, квантитативні, дистрибутивні валентності, які певною мірою реалізуються у віддієслівних похідних здебільшого вербального блоку. Саме векторно-об’єктній валентності твірних дієслів лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» присвячено пропоновану статтю.

Біографія автора

Роман Познанський, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і країнознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна)

Посилання

Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Київ : Либідь, 1993. 394 с.

Вихованець І. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ : Наук. думка, 1988. 256 с.

Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова. Київ : НМК ВО, 1990. 64 с.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Львів : Наука, 1972. 216 с.

Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції ХVI–XVII ст. Семантика і словотвір. Львів : НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2002. 284 с.

Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності. Луцьк : Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1998. 208 с.

Морозова Т. С. Структура словообразовательных парадигм русского глагола : автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата филол. наук : спец. 10.02.02. Москва, 1980. 20 с.

Познанський Р. В. Реалізація темпоральної валентності дієсловами семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)». Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 13. Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. С. 175–181

Познанський Р. В. Словотворча спроможність дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 2014. 20 с.

Українська мова. Енциклопедія / ред. кол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін. Київ. : Українська енциклопедія, 2000. 752 с.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 1

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІ. ФУНКЦІЙНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. ТЕОРІЯ НОМІНАЦІЇ