ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИЯВ СЕМАНТИЧНОГО ОБСЯГУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА

Автор(и)

  • Валентина Богатько Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Ніна Кухар Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-46-54

Ключові слова:

фразеологічна система, стійкі вислови, національно марковані одиниці, компонент фразеологічної одиниці, стилістичні прийоми

Анотація

У статті проаналізовано способи реалізації семантичного обсягу стійких виразів у художньому тексті В. Лиса; визначено найбільш частотні національно марковані групи фразеологічних одиниць із компонентами «очі», «серце», «душа»; простежено використання письменником прийомів розширення компонентного складу узуальних стійких висловів та градації.

Біографії авторів

Валентина Богатько, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Ніна Кухар, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Посилання

Богатько В. Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозових творах Володимира Лиса. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). Вип. 25, 2017. С. 50-57.

Бородіца С. Рецепція прози Володимира Лиса в сучасному українському літературознавстві. Філологічні науки. Літературознавство. 1 (326). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016. С. 80-85.

Важеніна О. Г. Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Євгена Гуцала : дис. ... кандидата філол. наук. Вінниця, 2018. 309 с.

Важеніна О. Г. До проблеми розмежування фразеологічних трансформацій, модифікацій та варіацій. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонДУ, 2000. Вип. 6. С. 310-313.

Голубева Н. А. Прецедентные единицы в грамматике : традиции и новаторство. Высшее образование сегодня. 2008. № 5. С. 47–49.

Глуховцева І. Я. Трансформація сталих виразів як одна з корінних ознак прецедентного тексту. Лінгвістика : зб. наук. праць. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. № 2 (14). С. 117-126.

Давиденко Л. Б. Синтаксичні функції і структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.02 «Українська мова». Київ, 1992. 23 с.

Дудик П. С. Стилістика української мови : [навч. посіб.]. Київ : ВЦ «Академія», 2005. 368 с.

Каптур Г. А. Національно-культурна семантика народних фразем. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Луцьк : РВВ «Вежа», 2004. № 6. С. 134-138.

Коновець С. П. Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови». Київ, 2002. 19 с.

Кузь Г. Т. Вигукові фразеологізми української мови : етнолінгвістичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 2000. 19 c.

Левченко О. П. Фразеологічна символіка : Лінгвокультурологічний аспект : [монографія]. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. 265 с.

Панасенко А. Ф. Склад і функціонування порівняльних фразеологізмів. Урок української. 2005. № 5/6. С. 25-26.

Спанатій Л. С. Діалектизми та їх місце в мовному й метамовному дискурсі. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Мовознавство. 2013. Т. 219, Вип. 207. С. 109-112.

Скиба Н. Г. Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця XX – початку XXI ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2005. 20 с.

Філінюк В. А. Лінгвопоетика власних назв (на матеріалі роману Володимира Лиса «Соло для Соломії»). Записки з ономастики: збірник наукових праць. Вип. 18. Одеса : Астропринт, 2015. С. 704–716.

Янченко К. В. Володимир Лис: «Українською мовою, холєра, можна творити класну літературу!» Високий замок. 2014. 8 січ. С. 3.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 15

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІ. ФУНКЦІЙНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. ТЕОРІЯ НОМІНАЦІЇ