ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ «КРИТЕРІЙ» У НАУКОВОМУ ТА ПРИКЛАДНОМУ АСПЕКТАХ

Автор(и)

  • Ніна Іваницька Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Інна Завальнюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-19-33

Ключові слова:

критерій (критерії), словник, інформаційне поле інтерпретації словникової словоназви, «зовнішня» / «внутрішня» ознака інтерпретації терміноназви

Анотація

У статті подано опис деяких особливостей понятійно-термінологічної словоназви «критерій» за «зовнішніми» та «внутрішніми» характеристиками, зафіксованими в інтерпретаційних полях конкретних словоназв предметних денотатів словниками сучасної української літературної мови; зроблено спробу показати реалізацію принципів послідовності, прагматичної (практичної) зорієнтованості в інформативному полі інтерпретаційної системи термінів та їхнє значення в дидактиці. Окреслено можливі шляхи «пристосування» деяких теоретичних постулатів металінгвістики до їхнього практичного використання в лексикографії та в дидактиці, доповнено й конкретизовано відомі в науці підходи до тлумачення понять, їхньої номінації та термінотворення в тріаді «поняття – узагальнена вербалізація поняття – термін».

Біографії авторів

Ніна Іваницька, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Інна Завальнюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови : академ. граматика укр. мови. Київ : Університетське вид-во «Пульсари», 2004. 398 с.

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. Київ : Рідна мова, 2000. 351 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Вид-во «Либідь», 1997. 376 с.

Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: сполучники. Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. 340 с.

Городенська К. Г. Синтаксичні засади категорійного словотвору. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Філологія. Вінниця, 2000. Вип. 2. С. 6–9.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на наукових дослідженнях: навч. посібник для студ. пед. ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної освіти. Київ : Освіта України, 2006. 366 с.

Гуревич Р. С., Жиліна Л. В., Кадемія М. Ю. Проектна діяльність учнів ПТНЗ на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Вінниця : «Планер», 2009. 100 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Єрмоленко В. Я., Бибик В. С., Тодор О. Г. Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Либідь, 2001. 221 с.

Загнітко А. П. Організація самостійної роботи у Всеукраїнському віртуальному лінгвістичному діалозі: лінгвометодологічні та лінгвокомп’ютерні засади. Українська мова і література в школах України. Вид-во: Педагогічна преса, 2019. № 12(152). С. 3–15.

Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т.т 1 Донецьк : ДонНу, 2012. 402 с.

Іваницька Н. Б. Функціонально-семантична класифікація українських та англійських дієслів : монографія. Київ : КНТЕУ, 2004. 196 с.

Іваницька Н. Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика : монографія. Вінниця : СПД Главацька, 2011. 636 с.

Іваницька Н. Л. Змістова й формальна складові інтерпретаційного поля термінів у галузевих словниках сучасної української літературної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Філологія (мовознавство). Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2019. Вип. 23. С. 20–28.

Іваницька Н. Л. «Модель» у металінгвістичній системі наукових теоретичних постулатів. Збірник наукових статей Донецького національного університету ім. Василя Стуса. Вінниця, 2016. С. 7–12.

Іваницька Н. Л. Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах: монографія. Вінниця : Нилан-ЛТД, 2017. 266 с.

Іваницька Н. Л. Розширення семантичного обсягу іменникових словоназв предметних денотатів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2004. Вип. 20. С. 34–42.

Іваницька Н. Л. Сучасна українська граматична наука: традицій й оновлені орієнтири. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький : ХНУ, 2007. Вип. 3 Ч. 1. С. 241–244.

Іваницька Н. Л. Сучасні тенденції розвитку мовної освіти в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. Вип. 44. С. 24–28.

Коломієць А. М. Роль природничо-математичних дисциплін у розвитку креативного мислення майбутнього вчителя початкових класів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: зб. наук. праць. Київ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2003. С. 341–346.

Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посібник. Київ : Вид. дім «Слово», 2015. 632 с.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 6

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ МОВИ