СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗЕТНИЙ ТЕКСТ: ЗМІСТОВА КОНЦЕПЦІЯ, СТРУКТУРНА СПЕЦИФІКА, ЖАНРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Автор(и)

  • Інна Горобець Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-123-132

Ключові слова:

змістова концепція, структурна специфіка, жанрова диференціація, медіалінгвістика, медіатекст, сучасний український газетний текст

Анотація

У статті проаналізовано підходи до виокремлення категорій газетних текстів, розкрито поняття «медіалінгвістика», «медіатекст» з урахуванням жанрово-стильових особливостей. Особливу увагу приділено газетно-публіцистичному стилю, якому властива висока суб’єктивність і тісний особистісний зв’язок автора тексту, власне тексту та реципієнта. Установлено, що інформацію й текст зазвичай не ототожнюють, оскільки кожен сприймає інформацію, висвітлену в тому самому тексті, по-різному. Простежено, що сучасні засоби масової інформації дедалі виразніше впливають на свідомість сучасного реципієнта. Жанрову своєрідність газетних текстів структуровано й проаналізовано за групами: аналітичною, інформаційною й художньо-публіцистичною. Визначено прагмалінгвістичні функції лексико-синтаксичного повтору в жанрових різновидах сучасних українських газет.

Відповідно до тематики, рубрики, змістової концепції і жанрової специфіки періодичних видань у структурі мас-медійних текстів проаналізовано основні їхні компоненти: заголовок (підзаголовок), лід, зачин, основну частину тексту, кінцівку. Акцентовано, що найвищий ступінь експресивності властивий кінцівці, яка найвиразніше контактує з читачем, адже її мовне оформлення (наявність низки виражальних засобів: обірваних, еліптичних речень, риторичних фігур), спонукає читача до активного аналізу й прийняття потрібних рішень, на відміну від інших – інформативних – частин тексту.

Серед етапів сприймання тексту визначено такі: ознайомлення з темою статті, виявлення до неї інтересу; поверхневе візуальне ознайомлення з текстом і мінімальна розумова обробка отриманої інформації; поглиблене розуміння тексту, яке призводить до зміни словникового запасу й розширення мовної картини світу реципієнта. У процесі дослідження з’ясовано, що газетний текст виходить за межі лінгвістичних категорій, а це дає підстави розмірковувати про появу нового наукового напряму – медіалінгвістики, яка займається вивченням особливостей мови засобів масової інформації, зокрема медіатексту.

Біографія автора

Інна Горобець, Вінницький національний аграрний університет

викладач кафедри української та іноземних мов Вінницький національний аграрний університет (Україна)

Посилання

Болотнова Н. Филологический анализ текста: [учебное пособие] /[3-е изд., исп. и доп]. Москва : Флинта: Наука, 2007. 520 с.

Гальперин И. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : КомКнига, 2007. 144 с.

Громова Н. Лінгво-стилістичні особливості газетних текстів англомовної преси як засоби впливу на читацьку аудиторію. Вісник львівського університету. Серія іноземні мови. 2016. Вип. 23. С. 26–31. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18748/2/N_Hromova_VLU_

_FPMV.pdf (дата звернення: 17.10.2020).

Добросклонская Т. Язык средств массовой информации: учеб. пособ. для студентов вузов. Москва : КДУ, 2008. 116 с.

Євграфова А. Лід як компресована форма мовлення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 21(60). 2008. № 1. С. 194–198.

Завальнюк І. Динамічні процеси в стилістичній типології газетних жанрів. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 2010. № 2 (4). С. 127–134.

Назаренко О. Основні категорії в сучасному газетному тексті. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 732–735.

Покровская Е. Понимание современного газетного текста и его языковые характеристики. автореф. дис. … д. філол. наук. Москва : Гос. ин-т рус. яз. им. АС Пушкина, 2004. 44 с.

Соколова І. Прагматико-комунікативні характеристики категорії повтору у текстах-анонсах [Текст] : дис. ... канд. філолог. наук, спец. : 10.02.04 «Германські мови». Харків : Харківський національний університет, 2002. 211 с.

Тураева З. Лингвистика текста. Текст: Структура и семантика: [учебное пособие] [изд. 2-е]. Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 144 с.

Шевченко Л., Дергач Д., Сизонов Д. Медіалінгвістика : словник термінів і понять. / за ред. Л. І. Шевченко. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. 380 с.

Яцимірська М. Медіатекст з погляду сучасної лінгвістичної парадигми. Зб. праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2003. Вип. 11. С. 489–497.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 5

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІV. МОВА СУЧАСНИХ ЗМІ