КОГНІТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ БЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ ІЗ НЕОЗНАЧЕНО-ПРЕДМЕТНИМ СУБ’ЄКТОМ

Автор(и)

  • Наталія Ясакова Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-112-122

Ключові слова:

безособове речення, суб’єкт безособового речення, неозначений суб’єкт, когнітивне підґрунтя речення, семантика речення, класифікація безособових речень

Анотація

У статті проаналізовано когнітивне підґрунтя безособових речень української мови із неозначено-предметним суб’єктом. Дієслівний головний член таких структур має форму третьої особи однини теперішнього (майбутнього) часу або однини середнього роду минулого часу. Виокремлено такі семантичні різновиди неозначено-предметного суб’єкта: невідомий, неактуальний, незбагненний і неозначений локус-суб’єкт. Кожен із різновидів виявляє особливості, притаманні людині у сприйнятті довкілля і розумінні власних відчуттів.

Біографія автора

Наталія Ясакова, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна)

Посилання

Болюх О. В. Семантико-синтаксична структура безособового речення : автореф. дис. … канидата філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Київ, 1992. 16 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підручник. Київ : Либідь, 1993. 368 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ : Наукова думка, 1988. 256 с.

Вихованець І. Чи є безвалентні дієслова? Лінгвістичні студії. 1997. Вип. 3. С. 38–41.

Гальона Н. П. Валентність суб’єкта як різновид семантичної валентності предиката в українській мові. Система і структура східнослов’янських мов. 2015. Вип. 9. С. 39–47.

Гиро-Вебер М. К определению понятия «субъект» в синтаксисе русского языка. Теория функциональной грамматики. Полевые структуры [Я. Э. Ахапкина, А. В.Бондарко, М. Д. Воейкова и др.]. Санкт-Петербург : Наука, 2005. С. 333–345.

Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти. Вінниця : Нова Книга, 2009. 400 с.

Загнітко А. Проблема односкладного речення у сучасній лінгвістиці. Лінгвістичні студії. 1997. Вип. 3. С. 17–26.

Золотова Г. А. Понятие личности/ безличности и его интерпретации. Russian Linguistics. 2000. Vol. 24. P. 103-115. URL : https://docplayer.ru/26696057-Ponyatie-lichnosti-bezlichnosti-i-ego-interpretacii-russian-linguistics-vol-24-july-pp.html (дата звернення: 01.11.2020).

Ковалів П. Безособові речення на -но, -то, їх значення та норми вживання. Авґсбурґ : [б. в.], 1947. 16 с.

Коваль Л. М. Головний компонент односкладного речення у між’ярусних співвідношеннях : автореф. дис. …доктора філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2015. 34 с.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке : Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 464 с.

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. Луцьк : Вежа, 2001, 340 с.

Плющ М. Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 203 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике : в 5 т. Москва : Просвещение, 1958–1985. Т. ІІІ : Об изменении значения и заменах существительного. 552 с.

Смеречинський С. Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією і стилістикою). Харків : Радянська школа, 1932. 283 с.

Тимченко Є. Вокатив і інструменталь в українській мові. Київ : Українська академія наук, 1926. 117 с.

Чернобай Г. С. Міфологічний суб’єкт безособового речення в українській мові : автореф. дис. … канидата філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2014. 18 с.

Ясакова Н. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові. Київ : НаУКМА, 2016. 328 с.

Ясакова Н. Семантична типологія і мовна репрезентація неозначено-предметного суб’єкта. Studia Ucrainica Varsoviensia 4. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. S. 311–324.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 5

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІІ. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. СТИЛІСТИЧНІ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИ